Πρέπει να κάνεις σωστά το σταυρό σου…

Πρέπει να κάνεις σωστά το σταυρό σου. Όταν δεν τον κάνεις σωστά, τα
πονηρά πνεύματα όχι μόνο δεν φεύγουν αλλά γελάνε. Και η Παναγία
θυμώνει.

0

Παναγία ἡ Παραμυθία : To θαυμα στο Αγιο Ορος

Παναγία ἡ Παραμυθία «Χαῖρε, θνητῶν πρὸς Θεόν παῤῥησία»

0

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

Ὁ πεινασμένος ὁδοιπόρος

0

Προσευχή εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον

Ω ευλογημένη Μητέρα του Θεού, αγαλλιάται η καρδία του λαού σου, και πολλά χαίρεται, ότι σε έκλεξεν ο Υιός και Λόγος του Θεού να τον γεννήσης, και να τον αναθρέψης.

0

Ευχή Εξομολογητική στην Παναγία

Παρθένε Δέσποινα Θεοτόκε, Κάμε δεκτή την εξαγόρευση των πολλών και χαλεπών αμαρτιών μου και φέρε τη μετάνοιά μου στο μονογενή σου Υιό και Θεό, παρακαλώντάς τον να λυπηθή την άθλια και ταλαίπωρη ψυχή μου. 

0