Προσευχές

Προσευχή: Το «Πάτερ ημών»

«Πατέρα μας, που βρίσκεσαι στους ουρανούς, κάνε να σε δοξάσουν όλοι ως
Θεό, να έρθει η βασιλεία σου· να γίνει το θέλημά σου και από τους
ανθρώπους, όπως γίνεται από τις ουράνιες δυνάμεις. Δώσε μας σήμερα τον
απαραίτητο για τη ζωή μας άρτο. Και χάρισέ μας τα χρέη των αμαρτιών μας,
όπως κι εμείς τα χαρίζουμε στους δικούς μας οφειλέτες. Και μη μας
αφήσεις να πέσουμε σε πειρασμό, αλλά γλίτωσέ μας από τον πονηρό».

«Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομά Σου,ελθέτω η Βασιλεία σου,γενηθήτω το θέλημά σουως εν ουρανώ και επί της γης.Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον,και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών,ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών.Και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν,αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού.Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώναςΑμήν»

Πάτερ ημών,ο εν τοις ουρανοίς,αγιασθήτω το όνομά σου,ελθέτω η βασιλεία σου,γενηθήτω το θέλημά σου,ως εν ουρανώ, και επί της γής.Τον άρτον ημών τον επιούσιον,δος εις ημάς σήμερον,και συγχώρησον εις ημάς τας αμαρτίας ημών,καθώς και ημείς συγχωρούμεν εις τους αμαρτάνοντας εις ημάς,και μη φέρης ημάς εις πειρασμόν,αλλά ελευθέρωσον ημάς από του πονηρού.Διότι σου είναι η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας.Αμήν.

Previous post

Ευχή στην Αγία Τριάδα - Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου

Next post

Οι ιδιοτροπίες και οι φοβίες μας