Προσευχές

Υπεραγία Θεοτόκε Παρθένε, φύλαξόν με

 

Παναγία Δέσποινά μου, φύλαξον με υπό την σκέπην

Σου ότι εις τας παναχράντους χείρας Σου παρατίθημι το πνεύμα μου.

Γενού βοηθός και σκέπη της ψυχής μου εν τη φοβερά ημέρα της κρίσεως και πρέσβευε υπέρ εμού του αναξίου ίνα εισέλθω καθαρός και αγνός εις τον Παράδεισον.

odigies_proseuxis-650x415

Μη απορρίψης με, Κυρία μου, τον δούλον Σου, αλλά βοήθησον με και δος μοί το συμφέρον της αιτήσεως.

 

Λύτρωσαι με παντός κινδύνου, επιβουλής, ανάγκης και ασθενείας, και
δώρησαι μοί προ του τέλους μετάνοιαν ίνα σωζόμενος τη μεσιτεία και
βοήθειά Σου,

εν μεν τω παρόντι βίω από παντός εχθρού ορατού και αοράτου,
πορευόμενος θεαρέστως εν τοις θελήμασι του αγαπητού Σου Υιού και Θεού
ημών, εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως από της αιωνίου και φοβεράς
κολάσεως, προσκυνώ ευχαρίστως και δοξάζω το πανάγιόν

Σου όνομα εις τους
αιώνας των αιώνων. Αμήν.

 πηγη

Previous post

Γεροντας Παισιος : Οι ιερές εικόνες βοηθούν στην προσευχή

Next post

Παιδική Προσευχή Στην Μεγαλοχαρη