Προσευχές

Κύριε Σώσον με

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με

Δέσποτα
Θεέ, Πάτερ παντοκράτωρ, Κύριε, Υιέ μονογενές, Ιησού Χριστέ, και Άγιον
Πνεύμα, μια θεότης, μια δύναμις, ελέησόν με τον αμαρτωλόν και οις
επίστασαι κρίμασι σώσον με τον ανάξιον δούλον Σου˙ ότι ευλογητός ει εις
τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Άγιος Μαρδάριος,
«Αγιοπατερικό Προσευχητάριο»

Previous post

Δέξαι ούν και εμέ τον αχρείον δούλον Σου και την μετάνοιάν μου

Next post

Δως μας αγιότητα, Κύριε